☣️☣️☣️ Khuyến mãi lắp mạng FPT tặng đến 02 tháng cước

Điều khoản và điều kiện

Trang này nêu ra những Điều khoản và Điều kiện, trong đó, bạn, người truy cập Trang web này (“Bạn”) có thể sử dụng thông tin trên trang web fpttelecom.com, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần viễn thông FPT – FPT Telecom.

Xin vui lòng cẩn thận đọc những điều khoản và điều kiện dưới. Khi sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện được quy định dưới đây. Các Điều khoản và Điều kiện này thay thế mọi thỏa thuận khác mà bạn có thể có với chúng tôi về chủ đề này. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Do đó, bạn nên truy cập trang này định kỳ để xem lại Điều khoản và Điều kiện.

SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN TRANG

Nội dung của Trang web này, như văn bản, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (Tài liệu trên trang web) được bảo vệ bởi bản quyền theo luật pháp Việt Nam và nước ngoài. Các Điều khoản và Điều kiện này không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào đối với Tài liệu trên Trang web. Chúng tôi cho phép bạn xem và tải xuống một bản sao của Tài liệu Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại của bạn. Việc sử dụng trái phép Tài liệu trên trang web sẽ vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Bạn sẽ đồng ý giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong Tài liệu ở trang web gốc trên bất kỳ bản sao nào của tài liệu đó. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, bạn không được bán hoặc sửa đổi Tài liệu tại Trang web của chúng tôi; hoặc sao chép, hiển thị, phân phối hoặc sử dụng Tài liệu trang web theo bất kỳ cách nào, cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào. Việc sử dụng Tài liệu của trang web này trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường được nối mạng đều bị cấm. Chúng tôi giữ lại tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của tài liệu trên trang web này.

THƯƠNG HIỆU

Trừ khi có những ghi chú khác, chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép sử dụng tên, nhãn hiệu và logo xuất hiện trên Trang web. Việc bạn sử dụng các nhãn hiệu đó, trừ khi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, đều bị cấm. Theo thời gian, chúng tôi sử dụng hợp lý các nhãn hiệu trong Trang web này, được sở hữu và sử dụng bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không tuyên bố quyền sở hữu của những nhãn hiệu đó.

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi khuyến khích những góp ý của bạn cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn thừa nhận rằng nếu bạn gửi cho chúng tôi những đề xuất sáng tạo, ý tưởng, công thức, ghi chú, bản vẽ, khái niệm, phát minh hoặc thông tin khác (gọi chung là “Thông tin”). Thông tin sẽ được coi là tài sản của chúng tôi. Bằng cách gửi bất kỳ Thông tin nào cho chúng tôi, bạn chỉ định cho chúng tôi sử dụng và chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền tất cả các quyền đối với Thông tin đó trong mọi trường hợp và dưới bất kì tính chất nào được biết đến hiện tại hoặc sau này. Chúng tôi sẽ có quyền sử dụng Thông tin không hạn chế cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay mặt khác, mà không phải bồi thường hoặc quy kết cho Bạn hoặc nhà cung cấp thông tin.

Là người dùng của trang web này, Bạn chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc của riêng bạn. Do đó, không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

  • Gửi cho chúng tôi tài liệu có bản quyền, trừ khi Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền để gửi tài liệu cho chúng tôi;
  • Gửi tài liệu tiết lộ bí mật thương mại, trừ khi bạn sở hữu chúng hoặc có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu để tiết lộ những tài liệu đó cho chúng tôi;
  • Gửi tài liệu vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác hoặc quyền riêng tư hoặc quyền phát hành của người khác;
  • Gửi tài liệu tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, thù hằn hoặc gây xấu hổ cho người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
  • Cố ý hoặc vô ý vi phạm hoặc khuyến khích hành vi vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, hoặc trên lãnh thổ Việt Nam;
  • Gửi quảng cáo hoặc mời chào kinh doanh; hoặc…
  • Mạo danh người khác.
  • Chúng tôi có quyền trục xuất bạn và để ngăn bạn truy cập thêm vào trang web này vì vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Việc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào sẽ dẫn đến việc thu hồi ngay lập tức quyền truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc Tài liệu trang web của bạn và buộc bạn phải hủy ngay lập tức bất kỳ bản sao nào của Tài liệu Trang web mà bạn sở hữu.

ĐIỀU KHOẢN VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Không có đảm bảo nào tại đây rằng trang web sẽ không có lỗi khi hoạt động hoặc trang web và máy chủ này không chứa virus máy tính hoặc vật liệu gây hại khác. Nếu việc bạn sử dụng trang web hoặc tài liệu trên trang web gây ra bất kì chi phí hoặc chi tiêu nào, bao gồm, không giới hạn, cần dịch vụ hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu, bạn sẽ phải là người duy nhất giải quyết cho mọi chi phí.

Trang web này và tài liệu trong đó được cung cấp trên cơ sở “nguyên bản”” tự nhận lấy rủi ro” không có bất kì đảm bảo nào. Tất cả các đảm bảo được ở đây hoàn toàn được phép theo luật, bao gồm bảo đảm của tiêu thụ, không giới hạn của các bên thứ ba, và bảo đẩm về công dụng cho những mục đích rõ ràng . Dù cho chúng tôi cố gắng cung cấp đầy đủ và chính xác các tư liệu trên trang web, nhưng không có sự đảm bảo nào về sự chính xác, đáng tin cậy, đầy đủ, hoặc thời gian của tài liệu, dịch vụ, phần mềm, văn bản, đồ họa hay các đường link

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÁC THIỆT HẠI

Không có trường hợp nào chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của trang web này, FPT Telecom và chi nhánh của FPT Telecom hoặc bất kì bên thứ ba nào được nhắc đến ở trang này chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào (bao gồm, không giới hạn, sự cố, không trực tiếp, mang tính hậu quả, thiệt hại mang tính chất trừng phạt, giảm lợi nhuận hoặc thiệt hại từ việc mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) kết quả từ việc sử dụng hoặc không đảm bảo sử dụng tài liệu trên trang web này hoặc các trang web liên kết đến trang web này, bất kể dựa vào sự đảm bảo, hợp đồng, trách nhiệm dân sự hoặc các giả thiết hợp pháp khác, bất kể hay không các tổ chức đã được cảnh báo về khả năng của các thiệt hại

LIÊN KẾT

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ để tạo thuận tiện cho bạn và không phải để chứng thực nội dung trên các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết và không tuyên bố về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web đó. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba bằng các liên kết từ trang web này, bạn sẽ tự chịu lấy rủi ro. Tham khảo địa chỉ URL trên trình duyệt của bạn để xác định xem bạn đã được liên kết đến trang web của bên thứ ba hay không.

BỒI THƯỜNG

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi (bao gồm các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi), không bị tổn hại và chống lại mọi tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, chi phí (bao gồm cả phí pháp lý và kế toán) trong trường hợp chúng tôi có thể bắt buộc phải trả tiền phát sinh hoặc kết quả từ việc bạn sử dụng Tài liệu trang web hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có quyền giả định hoặc tham gia vào chi phí của bạn, trong việc điều tra, giải quyết và bảo vệ bất kỳ hành động hoặc yêu cầu nào như vậy.

RIÊNG TƯ

Xin vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi, tại đây: https://fpttelecom.com/chinh-sach-bao-mat/

NHỮNG ĐIỀU KHÁC

Trang web này có nguồn gốc từ Việt Nam. Chúng tôi không cho rằng Tài liệu trên trang web phù hợp hoặc có thể được sử dụng bên ngoài Việt Nam. Truy cập vào Tài liệu trang web có thể không hợp pháp đối với một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu Bạn truy cập trang web từ bên ngoài Việt Nam, bạn sẽ tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực pháp lý của mình. Trang web này được sở hữu và vận hành bởi FPT Telecom, hoạt động kinh doanh với tư cách fpttelecom.com

Tìm kiếm
Top tìm kiếm